Skip to content

Radonbesiktningar.nu - Snabba, enkla radonbesiktningar för din bostad eller sommarstuga

Misstänker du förhöjda radonvärden? En radonmätning är då enkel att genomföra och säkerställer att du har en sund miljö i din fastighet. Visar den sedan förhöjda halter radon, är det dags att boka en radonbesiktning, en sådan klarlägger orsaken till det skadliga radonläckaget. Vi på Comnet AB Radonsanering hjälper dig hela vägen - från mätning, radonbesiktning och sedan vidare till radonsanering.

Kontakta oss redan idag! Vi är specialister på radonbesiktningar!

Faran med radon

Radon i hus kan på längre sikt ge hälsoeffekter och är rankat som den näst största orsaken till lungcancer i Sverige. Eftersom det är lukt och färglöst är en radonmätning det enda sättet att klarlägga om ditt hus är friskt eller om det behöver göras en radonbesiktning.

När skall man göra en radonmätning?

Eftersom det finns en risk för förhöjda radonhalter i hela Sverige bör man göra en radonmätning åtminstone vart fjärde år. Har det gjorts ombyggnader kan radonhalten stiga och gränsvärdet för radon på 200 Bq/m3 överskridas. Installationer av mekanisk frånluft är ett sådant exempel där radonhalten kan höjas många gånger om. Det är också viktigt när du skall köpa eller sälja hus, att ha en aktuell radonmätning.

Vid försäljning av hus kan man använda sig av snabbmätningsmetoder som tar mellan 2-5 dygn beroende på val av metod. Vid en sådan radonbesiktning mäts även gammastrålningen ifrån byggmaterialet.

Alla hus som är grundlagda på marken kan få förhöjda radonhalter. En husbåt är det enda säkra huset avseende inläckande markradon faktiskt. Även hus där leran sträcker sig 14 meter under huset, har det påträffats radon i. Radonbesiktningen visade på inläckage från krypgrunden som till viss del var vattenfylld.

Dags för radonmätning? Beställ din radonmätare här!

Vad orsakar förhöjda radonhalter?

Markradon

Blåbetong

Hushållsvatten

Det vanligaste skälet till skadliga radonhalter är markradon, där det är uranhaltigt material marken som då avger radongas. Tio procent av världens urantillgångar finns i Sverige, som är indelat i tre områden med hänsyn till detta. I en radonbesiktning kan det ingå uppmätning av marken innan ett hus grundläggs.

Kontakta oss vid behov av radonbesiktning!

Högriskmark – främst mark som är rik på alunskiffer, grusåsar och radioaktiva

Normalriskmark – främst morän

Lågriskmark – kalkstensområden, sandsten och lera

radonmätningar

Radongasen sprider sig från marken genom sprickor i grunden, genomföringar för rör och ledningar och i glipor mellan golv och vägg. Sådant upptäcker vi vid en radonbesiktning. Vill det sig illa kan radon från marken ge värden inomhus på över 40.000 Bq/m3 luft. Exempelvis kan markdränering i lermarker ge upphov till förhöjda radonhalter i ett hus som tidigare legat under gränsvärdet.

Byggnadsmaterial är som tidigare nämnts en annan vanlig orsak till förhöjda radonvärden. Mellan 1929 och 1978 användes den uranrika bergarten alunskiffer för att tillverka det som vanligtvis benämns blåbetong. Man beräknar att det finns 400 000 bostäder med blåbetong. Det motsvarar en tiondel av landets bostadsbestånd. Ungefär 800 000 människor bor i dessa. Har sådant använts i ditt hus kan det leda till förhöjda halter av radon och huset behöver då en radonsanering. Oftast handlar det om att installera en bra ventilationsanläggning för att vädra ut radongasen. Att riva den farliga blåbetongen är för det mesta varken nödvändigt eller kostnadseffektivt.

Vatten ur borrade brunnar i radiumrik granit är den tredje källan till förhöjda radonvärden. Radongasen frigörs då under fördunstning när det kommer ur husets kranar. Något vi självklart beaktar vid en radonbesiktning. Det är inte farligt att dricka vattnet.

Dags för radonmätning? Beställ din radonmätare idag!

Vad innehåller en radonbesiktning?

För att få ned radonhalterna brukar insatserna bestå i förbättrad ventilation, tätning av grund och undertrycksskapande åtgärder. Vid radonhaltigt vatten använder man sig av en radonavskiljare. Strålningen från blåbetong kan bland annat nedbringas genom att väggarna ytbehandlas, annars är det ökad ventilation som gäller. Kostnaden för en radonsanering är direkt kopplad till husets storlek och hur omfattande installationer som behöver göras. Bara att öka ventilationen genom självdrag kan ibland räcka vid lägre radonhalter. Självklart berättigar en radonsanering dig till rotavdrag!

Kontakta oss vid behov av radonbesiktning!

Är det dags för radonbesiktning? Kontakta oss redan idag! Vi är specialister på radonbesiktningar!